Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Yleistä

Yhdistyksen nimi on The Irish Cob Society Finland ry. ja kotipaikka on Mustasaaren kunta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää irlannincob-hevosten kasvatus- ja jalostustoimintaa Suomessa. Yhdistyksen toiminta kattaa koko maan ja sen tarkoituksena on rodun virallisen pääkantantakirjaorganisaatio Echa-E.S.V.:hen kuuluvana ja sen hyväksymänä rotujärjestönä edistää irlannincob-hevosten rekisteröintiä, jalostusta ja käyttöä, rodun periaatteiden ja rotumääritelmän mukaisesti. Edistää rodun tunnettavuutta ja tietoutta suomessa ja lisätä sen kasvattajien tietoja ja taitoja. Yhdistys toimii yhteistyössä rodun tytärkantakirjaa ylläpitävän The Irish Cob Society Nederlandin kanssa, sekä yhteistyössä muiden kotimaisten ja ulkomaisten hevosalan yhdistysten, ja järjestöjen kanssa.

Yhdistys voi vuosikokouksen päätöksellä liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä hyödyntäviin rekisteröityihin yhdistyksiin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tarjoaa jäsenilleen

 • Koulutustoimintaa
 • Nuorisotoimintaa
 • Tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • Valistustoimintaa
 • Julkaisutoimintaa
 • Näyttelytoimintaa ja muuta jalostustoimintaa
 • Muuta samantapaista toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

 • Kerää jäseniltään jäsenmaksuja
 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
 • Järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • Harjoittaa kustannus-, ja monistustoimintaa, sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä yhdessä liikepaikassa.
 • Hankkii ja omistaa kiinteää omaisuutta

Toimintaansa varten yhdistys hankkii asianmukaisen luvan.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa varsinaisilta jäseniltään ja kannattajajäseniltään vuotuista jäsenmaksua, joka on yhdistyksen kokouksen määräämä summa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yhdistyksen hallituksen kannattajajäseneksi hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

Sen, joka haluaa yhdistyksen jäseneksi, tulee ilmoittaa pyrkimyksistään yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Eroaminen tapahtuu seitsemän (7) vuorokauden kuluessa eroilmoituksen tekemisestä.

Erotessaan jäsen menettää jäsenelle kuuluvat jäsenoikeudet. Jäsen katsotaan eronneeksi, mikäli hän on jättänyt yhden (1) jäsenmaksunsa suorittamatta kahden kuukauden ajan sen erääntymisestä lukien.

Jäsenmaksujen suorittamista valvoo yhdistyksen hallitus.

Jäsen voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan 2/3 äänten enemmistöllä, jos jäsen

 1. On jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut;
 2. On menettelyllään, käytöksellään tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä; tai
 3. Ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiasta äänestettäessä.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa, milloin kyseessä ei ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

Vuosikokous pidetään keväällä hallituksen määräämänä päivänä.

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta.

Milloin yhdistyksen jäsenet ovat vaatineet yhdistyksen kokousta kutsuttavaksi koolle, on hallituksen kutsuttava kokous koolle vähintään kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen ilmoitustaululla ja niissä on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Kokouksen avaa kokoonkutsujana hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt, hallituksen varapuheenjohtaja.

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa.

Yhdistyksen kokouksessa on jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen puhe-, esitys- ja äänioikeutettu sekä vaalikelpoinen.

Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa hyväksyä yhdistykselle äänestys- ja vaalijärjestyksen, hallituksen johtosäännön sekä johtosäännön kullekin hallituksen jäsenelle. Äänestys- ja vaalijärjestyksen sekä johtosääntöjen hyväksymisestä ja niiden muuttamisesta päättää kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen vuosikokouksen on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat;

 1. Valita yhdistykselle hallitus varajäsenineen ja hallituksen jäsenistä puheenjohtaja seuraavan kahden kalenterivuoden ajaksi;
 2. Valita kaksi (2) toiminnantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat;
 3. Päättää varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta
 4. Hyväksyä hallituksen esityksestä toimintasuunnitelma;
 5. Hyväksyä hallituksen esityksestä talousarvio;
 6. Päättää uusista kunniajäsenistä hallituksen niin esittäessä.
 7. Päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta tilintarkastajien lausunnon kuultuaan;
 8. Hyväksyä toimintakertomus hallituksen esityksestä sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä;
 9. Käsitellä muut esille tulevat asiat.

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan tarvetta.

Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle aina, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

Jäsen ei saa päättää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisistä sopimuksista tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on määrätty tai annettu hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, milloin asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jollei erikseen näissä säännöissä muualla mainita;

 1. Se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
 2. Äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa; sekä
 3. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisessa ja purkamisessa tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä

Yhdistyksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkistajat. Pöytäkirjat on toimitettava yhdistyksen ilmoitustaululle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta ja ne on oltava nähtävänä vähintään seitsemän (7) vuorokautta.

Erityisiä määräyksiä

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Muutospäätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään viiden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen määräämän yhdistyksen toimihenkilön kanssa.

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

Yhdistyksen laskut hyväksyy joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Laskuista tulee tehdä selvitys hallituksen kokouksessa.

Yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous.

Päätös purkautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään viiden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. Toisen kokouksista on oltava vuosikokous.

Ehdotus yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi on yhdistyksen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tunnuksesta päättää yhdistyksen kokous.

Päätös tunnuksen valitsemisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään viiden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Ehdotukset yhdistyksen tunnukseksi tai tunnuksen vaihtamiseksi on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Niiltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain säädöksiä.

Hallitus

Yhdistyksen toimeenpano- ja valmisteluvalta kuuluu hallitukselle, jossa on vähintään viisi (5) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Syyskokous valitsee vaalilla hallituksen jäsenistä puheenjohtajan.

Hallituksen ja tilintarkastajien toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Hallitus päättää itse työnjaostaan.

Hallituksen tehtävänä on;

 1. Tehdä yhdistyksen puolesta sitoumukset, sopimukset, ja muut oikeustoimet, ottaa kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta, sekä muutoinkin edustaa yhdistystä;
 2. Valita keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan, päättää hallituksen muusta työnjaosta sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin
 3. Perustaa tarvittaessa avukseen asioiden valmistelua tai toimeenpanoa varten työryhmiä;
 4. Valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle sääntöjen edellyttämät asiat, lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalia ja hallituksen erottamista;

Hallitus voi saattaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on yhdistyksen toiminnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja tarkistetaan ja hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on toimitettava yhdistyksen ilmoitustaululle viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta ja niiden on oltava nähtävänä vähintään seitsemään (7) vuorokautta.

Varajäsenen korvaa varsinaisen jäsenen yhdistyksen kokouksen päätöksellä, mikäli joku varsinaisista jäsenistä haluaa erota tai luopua hallituksen varsinaisesta jäsenyydestä.

Mikäli hallitus eroaa tai erotetaan tehtävästään kesken toimikauden, vanha hallitus jatkaa tehtävässään kunnes uusi hallitus on valittu seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.